Heste i det skjulte 

I Foreningen nyt Hesteliv oplever vi ofte tilfælde af dårlig behandling af heste. Mishandlingen har mange afskygninger fra ringe pasning og pleje til decideret vanrøgt med mangelfuld fodring og opfyldelse af hestens behov. De ringeste forhold finder vi i det skjulte. Dette er en nuværende sag et eksempel på.

Udmagret hoppe med føl gående i vand og mudder

Nyt Hesteliv modtog i august måned en anmeldelse af en hesteejer på midtfyn. Foreningen tog på tilsyn og fandt en sygeligt tynd travhoppe med et 6 uger gammelt føl ved siden på en fold af rent mudder. Hestene havde intet ud over ukrudt og en smule beskidt vand.

To heldige heste

Foreningen nyt Hesteliv formidlede kontakten til en kvinde på Sjælland, som havde mulighed for at hjælpe hestene. Hun kørte til ejendommen og fandt hoppe og føl på den mudrede fold. Det lykkedes kvinden at forhandle sig frem til en pris med ejeren, og hun tog med det samme hoppe og føl med sig tilbage til Sjælland. Foran venter en længere rekreation for de to heldige heste, som meget symbolsk er døbt Dawn og Sunrise. De er blevet givet en ny dag, en ny start på livet.

Vi oplever desværre stadig alt for mange sager som denne. Der foregår meget i det skjulte i den danske hestebranche, og vi ved også, at det ikke er alt, der nogensinde kommer til at se dagens lys. Vi må dog glæde os over, hvordan det går de heste, hvis skæbne vi kan være med til at ændre, heste som Dawn og Sunrise.

Se  billeder af hestene, som både er triste men samtidig også livsbekræftende - et nyt hesteliv til Dawn og Sunrise.

 

 

 
 
 
 
Se Hjemmesiden
http://www.nyt-hesteliv.dk

Horses in the hidden

In association new Hesteliv we often cases of mistreatment of horses. Maltreatment has many guises from the poor caring for the outright neglect of poor feeding and performance of the horse's needs. The worst situation we find in secret. This is a current case an example.

Emaciated mare with foal walking in water and mud

New Hesteliv received in August, a review of a horse owner on Funen. The association took on oversight and found a sickly thin trotting mare with a 6-week-old foal at side on a fold of pure mud. The horses had nothing but weeds and a bit dirty water.

Two lucky horses

The association new Hesteliv mediated contact with a woman in Zealand, who had the opportunity to help the horses. She drove to the property and found the mare and foal on the muddy pen. The woman managed to negotiate a price with the owner, and she trains with the same mare and foal with her back to Zealand. In front of waiting a long recuperation for the two lucky horse who is very symbolic baptism Dawn and Sunrise. They have been given a new day, a new start in life.

We are experiencing is unfortunately still far too many cases like this. There is much of it hidden in the Danish horse industry, and we also know that not everything that has ever come to see the light of day. However, we must rejoice in the progress of the horses whose fate we can help to change horses as Dawn and Sunrise.

See pictures of the horses, which is both sad but also optimistic - a new hesteliv to Dawn and Sunrise.

Send denne side til dine venner

Click here to send this page to a friend!


 
 
  Free counter and web stats